Disclaimer

Wij zijn niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

Betaalmethoden

Wij aanvaarden volgende veilige online betaalmethoden via Mollie: iDeal, MasterCard, Visa, Maestro, Bancontact, Belfius, KBC & ING online payment. De facturen zijn betaalbaar op onze zetel te 8800 Roeselare, Ooststraat 83-85, op de vervaldag, netto zonder korting, tenzij anders op de factuur vermeld. Elke klacht betreffende de facturen dient, om ontvankelijk te zijn, gedetailleerd bij aangetekende brief te worden geformuleerd binnen drie (3) dagen na ontvangst van de factuur. In geval van achterstallige betalingen zullen op de openstaande factuurbedragen van rechtswege en zonder dat enige voorafgaandelijke ingebrekestelling noodzakelijk is de interesten aangerekend worden à rato van 1% per maand vanaf de factuurdatum. Bij wanbetaling en indien een aanmaning per gewone brief 14 dagen zonder gevolg is gebleven zal daarenboven een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten belope van 10% van de openstaande bedragen.
Wij behouden ons het recht voor om bij elke gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een factuur op de vervaldag of enige andere inbreuk van de Koper op zijn verbintenissen onder de overeenkomst, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, de uitvoering van alle overeenkomsten met de Koper te schorsen of deze met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder nood aan enige gerechtelijke tussenkomst en alle zelfs nog niet-vervallen schuldvorderingen onmiddellijk op te eisen of de levering slechts uit te voeren tegen contante betaling, niettegenstaande vroegere overeenkomsten en onverminderd enig ander recht dat wij kunnen laten gelden. Het niet onmiddellijk optreden tegen een tekortkoming van de Koper, kan in geen geval worden beschouwd als een verzaking van onzentwege om ons later op deze tekortkoming te beroepen.

Verzendkosten :

  • Gratis verzending vanaf €50 voor België. Bij een bestelling van minder dan €50 betaal je €3,90 verzendkosten.
  • Gratis verzending vanaf €150 voor Nederland. Bij een bestelling van minder dan €150 betaal je €7,90 verzendkosten.

Hoe een product retourneren?

Je hebt als klant het recht aan Moggy's mee te delen dat je afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel. 

Moggy's zal bij een correcte retour de producten exclusief retourkosten terugbetalen. Zo regelen we vlot je retour:

  • Gelieve ons van de retourzending op de hoogte te willen brengen per mail ([email protected]), zo ontvangt U een retourlabel ter waarde van 3,90€, dit bedrag wordt afgetrokken van uw tegoed.
  • Je stuurt de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terug naar: Butterfly Roeselare BV; leveringsadres : Noordlaan 29-14, 8520 Kuurne.
  • Gelieve de factuur of bestelbon bij de teruggezonden goederen bij te voegen en je bankgegevens + reden te vermelden op dit document.
  • U kan ook steeds terecht in onze winkels voor afgifte en/of omruiling nieuw artikel en/of tegoedbon.
  • Goederen die specifiek voor jou besteld zijn worden niet teruggenomen: je kan je in dat geval niet beroepen op het verzakingsbeding.
  • Retourzendingen onder rembours worden niet aanvaard.
  • Indien je het product beschadigd ontvangen hebt, stuur je ons op de dag van ontvangst het bewijs hiervan met een gedateerde foto. Je kan de foto sturen naar [email protected].

Wanneer de terugzending correct verloopt, zal Butterfly Roeselare BV ten laatste binnen de 14 dagen na ontvangst en nazicht van de goederen het aankoopbedrag terugstorten op het door jou aangegeven rekeningnummer.